Kurzy 2022

Kurzy 2022

Upozornění pro účastníky:

Dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 26.8.2021 platí od 1. září 2021 tyto podmínky pro vstup osob na vzdělávací akce ve vnitřních prostorách:

12. c) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci

16. stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví
České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
     i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení      (ES) č. 726/2004, nebo
     ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

Dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 30. července 2021, se od 31. července 2021 do odvolání zakazuje ve vnitřních prostorách pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

 

Kurzy jsou aktualizovány v souladu s platnou legislativou a doplňovány zkušenostmi a příklady získanými praxí. Uvedené kurzy lze též upravit dle požadavku a individuálních potřeb zákazníka v případě zájmu o uzavřený kurz. 

VP – veřejnoprávní původce

SP – soukromoprávní původce

Datum Název kurzu, semináře, školení Místo Poznámka
  Spisový řád a spisový a skartační plán – tvorba a revize Praha VP
  Podrobnosti výkonu spisové služby Praha VP – listinná podoba
  Spisová služba, archivní legislativa, uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních původců Praha VP
  Podrobnosti výkonu spisové služby Praha VP – listinná podoba
  Spisová a archivní služba pro školy 2021 Liberec školy a školská zařízení
  Spisová a archivní služba pro školy 2020 Praha školy a školská zařízení
  Spisový řád a spisový a skartační plán – tvorba a revize Praha VP
       

 

Spisová a archivní služba pro školy 2020 Pardubice školy a školská zařízení
  Podrobnosti výkonu spisové služby Praha VP – listinná podoba
  Spisová a archivní služba pro školy 2020 České Budějovice školy a školská zařízení
  Spisová služba, archivní legislativa, uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních původců Praha VP
  Spisová a archivní služba pro školy 2020 Praha školy a školská zařízení
  Spisový řád a spisový a skartační plán – tvorba a revize Praha VP
  Spisová a archivní služba pro školy 2020 Plzeň školy a školská zařízení
  Podrobnosti výkonu spisové služby Praha VP – listinná podoba
  Spisová a archivní služba pro školy 2020 Praha školy a školská zařízení
       
       

 

Uzávěrka přihlášek je vždy 14 dnů před termínem.

Obchodní a platební podmínky.