Zákazník

Veřejnoprávní původci:

organizační složky státu, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, státní příspěvkové organizace, státní podniky, územní samosprávné celky, organizační složky územních samosprávných celků, právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vysoké školy, školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování, zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, právnické osoby zřízené zákonem, právní nástupci veřejnoprávních původců

Soukromoprávní původci:

obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev, politické strany, politická hnutí, spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, profesní komory, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, notáři, právní nástupci soukromoprávních původců

Ostatní původci:

mateřské školy, výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, bytová družstva

Podnikatelé, kterým bylo uděleno státní povolení k provozování živnosti vedení spisovny – komerční spisovny

Likvidátoři a insolvenční správci